Thứ Bảy, 21 Tháng Chín , 2019

Tin tức & Sự kiện » Văn bản chỉ đạo

Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm học 2015 – 2016

Cập nhật: 12/10/2015
Thực hiện Kế hoạch số 704/KH-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016; công văn số 6657/UBND-GT ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2015 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3544/KH-SGDĐT

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm học 2015 – 2016

 
 
 

 


Thực hiện Kế hoạch số 704/KH-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016; công văn số 6657/UBND-GT ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2015 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được quy định tại Nghị quyết số 88/NQ-CP  của Chính phủ.

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh, sinh viên. Góp phần làm giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trong phạm vị toàn tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hoá giao thông trong học sinh, sinh viên.

2. Yêu cầu

- 100% các cơ sở giáo dục phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016.

- 100% học sinh, sinh viên phải nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; thực hiện mặc áo phao khi tham gia các phương tiện giao thông thuỷ.

- Tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường về việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ

Giáo dục học sinh, sinh viên nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, với các nội dung trọng tâm theo từng bậc học, cấp học như sau:

a) Đối với giáo dục mầm non

- Làm quen với một số phương tiện giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không.

- Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, thuyền an toàn; đi bộ an toàn.

- Làm quen với tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng, quy định.

b) Đối với giáo dục tiểu học

- Đi bộ trên đường, đi bộ qua đường an toàn, đi xe đạp trên đường an toàn.

- Ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn, chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm; an toàn khi đi ô tô, xe buýt.

            - Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông; văn hoá khi tham gia giao thông.

            c) Đối với giáo dục trung học cơ sở

- Đi bộ qua đường ở nơi không có biển chỉ dẫn, đi xe đạp trên đường an toàn; điều khiển xe đạp điện an toàn; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và điều khiển xe đạp điện an toàn.

- Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông; tình huống giao thông  nguy hiểm, cách phòng tránh tai nạn giao thông; văn hoá khi tham gia giao thông.

d) Đối với Giáo dục trung học phổ thông

- Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.

- Các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.

- Nhận thức về tình hình tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông.

- Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tình huống khi tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông; văn hoá khi tham gia giao thông.

2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

- Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện.

- Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh, sinh viên. Đặc biệt quan tâm đến tình trạng đuối nước vào mùa mưa lũ; việc tổ chức cho học sinh đi tham quan, dã ngoại, tuyệt đối an toàn. Tuỳ điều kiện của từng đơn vị phối hợp tổ chức dạy bơi cho học sinh.

            III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngày hội, các hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, sân khấu hoá; trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; thông qua hệ thống phát thanh…

2. Tuyên truyền, giáo dục qua các giờ giảng dạy chính khoá, thông qua các hoạt động ngoại khoá; đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh.

3. Tuyên truyền trực quan thông qua xây dựng hệ thống pa nô, áp phích, tờ rơi, khẩu hiệu, website của các đơn vị…

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

- Tính mạng con người là trên hết;

- Đã uống rượu bia - Không lái xe;

- Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường;

- Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; xe đạp điện;

- Dừng lại quan sát trước khi qua đường;

- Chấp hành quy định an toàn khi đi đò;

- Thay đổi văn hoá giao thông từ chính bạn.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Giao Phòng Pháp chế và CTHSSV làm đầu mối hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục an toàn giao thông của các đơn vị, tổ chức sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học theo định kỳ.   

- Các phòng, ban chuyên môn của Sở căn cứ Kế hoạch để hướng dẫn các đơn vị thực hiện giáo dục pháp luật về an toàn giao thông theo cấp học phụ trách, phối hợp với Phòng Pháp chế và CTHSSV trong chỉ đạo các hoạt động ngoại khoá và tổ chức Hội thi liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

- Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung việc thực hiện công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào một trong những nội dung khi tổ chức thanh tra chuyên ngành hoặc chuyên đề tại các đơn vị.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016; chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn triển khai kế hoạch và thực hiện có hiệu quả về công tác giáo dục an toàn thông, đặc biệt chú trọng chỉ đạo sát sao các trường Tiểu học tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em để nâng cao tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đưa việc học tập Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn minh nơi cư trú vào nội dung các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi Đoàn, chi Đội, Hội và hoạt động ngoại khóa.

- Chỉ đạo các trường tiếp tục cho học sinh học tập và thảo luận về Luật giao thông đường bộ, phát động học sinh thi đua giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm quy định về an toàn giao thông. Tổ chức cho học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

 - Phối hợp với các ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực phụ huynh đứng đón con; thường xuyên nhắc nhở phụ huynh, qua hệ thống loa đài phát thanh tại cổng trường, không được tụ tập đông người gây cản trở giao thông khi đưa, đón con, em đến trường; hướng dẫn phụ huynh đón con em đỗ xe ở những khu vực đã được quy định. Nhắc nhở các trường có xe ô tô đưa đón học sinh cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để đón, trả học sinh đến đúng điểm quy định, 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các trường học trên địa bàn. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của các nhà trường về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Các đơn vị trực thuộc

- Lập kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường.

- Phối hợp với Ban ATGT, Công an huyện, thành phố tổ chức các buổi ngoại khóa hướng dẫn việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp tổ chức cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn an toàn giao thông”. Duy trì hoạt động của Đội xung kích về an toàn giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học; tổ chức các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ Thanh niên xung kích tại các cụm trường. 

- Phát động học sinh thi đua giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cam kết không vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nhà trường, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm quy định vềan toàn giao thông, xử lý nghiêm những học sinh đi xe máy đến trường khi chưa đủ điều kiện.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của nhà trường về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Vụ CTHSSV (Bộ GDĐT);
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng;
- Công an tỉnh Lâm Đồng;

- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng, ban thuộc Sở GDĐT;

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở;

- Đăng tải trên website của ngành;
- Lưu: VT, PCHSSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Hồng Hải